Algemene voorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.eetclub.nl gelden de volgende algemene voorwaarden. Door van de eetclub.nl website gebruik te maken ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Dienstverlening Eetclub.nl
1. De Eetclub.nl website functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aankondigen van en deelnemen aan, eetactiviteiten, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Eetclub.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke activiteiten tussen leden. Om die reden kan Eetclub.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangekondigde activiteit, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van leden om activiteiten aan te bieden en de bevoegdheid van leden om aan activiteiten deel te nemen.
Eetclub.nl probeert mensen tot elkaar te brengen. Eetclub.nl is echter nimmer partij bij een afspraak die gesloten wordt tussen leden door gebruikmaking van de website. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Eetclub.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
Eetclub.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van andere gebruikers, waaronder de gegevens die zij op de Eetclub.nl website ter beschikking stellen. Eetclub.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van gegevens die door gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 – Profiel aanmaken
1. Om lid te worden van Eetclub.nl, dien je een profiel aan te maken op de manier zoals beschreven op de Eetclub.nl website waarbij bepaalde gegevens worden gevraagd waaronder je naam en e-mail adres. Eetclub.nl kan naar eigen inzicht bepalen of er al dan niet een profiel zal worden aangemaakt.
2. Je staat er jegens Eetclub.nl voor in dat de gegevens die je verstrekt juist en volledig zijn. Je stemt ermee in dat Eetclub.nl je gegevens gebruikt in verband met het beheer van je profiel. Raadpleeg hier ons privacy statement.
3. Profielen zijn alleen voor natuurlijke personen. Voor bedrijven en/of horeca kan een bedrijfsprofiel worden aangemaakt. Natuurlijke profielen die voor commerciële doelstellingen gebruikt worden kunnen worden verwijderd en de gebruiker kan toekomstige toegang tot de eetclub.nl website ontzegd worden.
4. Als je jonger bent dan zestien (18) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een profiel. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (18) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een profiel.
5. Je mag geen profiel aanmaken op naam van een andere persoon of bedrijf, tenzij die andere persoon of bedrijf je daarvoor toestemming heeft gegeven.
6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van je profiel voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de Eetclub.nl website met behulp van jouw profiel. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw profiel gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
7. Je mag op elk gewenst moment je profiel beëindigen door gebruik te maken van de procedure op de Eetclub.nl website. Het account kan verwijderd worden via ‘Mijn profiel’ > ‘Mijn account verwijderen’ op de Eetclub.nl website.

Artikel 3 – Lidmaatschap Eetclub.nl
1. Leden van Eetclub.nl dienen te verzekeren dat de door hen bij registratie en gedurende het lidmaatschap verschafte gegevens juist en volledig zijn. Leden zijn verplicht wijzigingen van hun gegevens tijdig aan te passen op de Eetclub.nl website.
2. Eetclub.nl is te allen tijde gerechtigd het lidmaatschap zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Mededeling van de beëindiging door Eetclub.nl zal plaatsvinden via e-mail of reguliere post. Mededeling van beëindiging door een lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de Eetclub.nl website.
3. Het lidmaatschap van de Eetclub.nl website is niet overdraagbaar.
4. Het lidmaatschap van de Eetclub.nl website eindigt bij overlijden van het lid.

Artikel 4 – Intellectuele Eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, ter zake van (de informatie op) de Eetclub.nl website alsmede op de door Eetclub.nl vervaardigde documentatie die zich daarop bevindt berusten bij Eetclub.nl, diens licentiegevers of toeleveranciers.
2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Eetclub.nl website is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Eetclub.nl website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden en op de Eetclub.nl website is beschreven.
3. Informatie die door huidige en voormalige gebruikers van de Eetclub.nl website op de Eetclub.nl website is geplaatst kan door Eetclub.nl te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van Eetclub.nl als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.
4. Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen of achterlaten van gegevens (bijvoorbeeld een recept of recensie), informatie of beeldmateriaal (hierna gezamenlijk: "de Gegevens") aan Eetclub.nl, je aan Eetclub.nl een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om deze gegevens - inclusief de door jou opgegeven naam - te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden te bewerken en openbaar te maken in welke media dan ook en voor welke doeleinden dan ook. Voor zover mogelijk doe je hierbij afstand van je persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.
5. Je stemt ermee in dat de gegevens die je via de Eetclub.nl website ter beschikking stelt gebruikt worden door andere gebruikers van Eetclub.nl. Voor zover nodig erken je en stem je ermee in dat je door het beschikbaar stellen van Gegevens aan Eetclub.nl, je aan iedere gebruiker van de Eetclub.nl een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de Gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze gebruiksvoorwaarden is toegestaan. Eetclub.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van gebruikers van de Eetclub.nl website van deze gebruiksvoorwaarden.
6. Voor zover nodig verleen je aan Eetclub.nl het recht om door jou ter beschikking gestelde gegevens te verwijderen om welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Eetclub.nl op enige wijze aansprakelijk wordt.
7. Je staat er jegens Eetclub.nl voor in dat je rechthebbende bent ten aanzien van de gegevens die je op de Eetclub.nl website ter beschikking stelt, dat er daarmee geen rechten van derden worden geschonden en dat je bevoegd bent om de hiervoor bedoelde licentie te verstrekken. Dit betekent onder meer dat je toestemming hebt verkregen van de personen die voorkomen op het door jou beschikbaar gestelde materiaal. Je vrijwaart Eetclub.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor enige aanspraken van derden in dit verband.
8. Je staat er jegens Eetclub.nl voor in dat Eetclub.nl en/of andere gebruikers van de Eetclub.nl website niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producers, uitgevers, makers daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.
9. Indien een derde partij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Eetclub.nl website , waaronder maar niet beperkt tot de gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, heeft Eetclub.nl het recht om, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding. Dit doet overigens niet af aan jouw eigen recht om ten behoeve van je eigen rechten op de gegevens zelf rechtsmaatregelen te nemen.
10. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige lid, machtig je Eetclub.nl om in jouw naam op te treden en de aan jou toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die Eetclub.nl nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen. Je zal desgevraagd aan Eetclub.nl alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar of jouw rechten.
11. Bij een eventuele overdracht van de door jou ter beschikking gestelde gegevens aan (een) derde(n) dien je te bedingen dat de onderhavige licentie inclusief alle in deze voorwaarden vastgelegde condities door de verkrijger worden gerespecteerd.

Artikel 5 – Gebruik van de Website/Uitsluiting/Verwijdering content
1. Je staat er jegens Eetclub.nl voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Eetclub.nl website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast garandeer je dat je je te allen tijde zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de door Eetclub.nl bijgewerkte spelregels die op de website van Eetclub.nl worden bekend gemaakt.
2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Eetclub.nl een of meer gedeelte(n) van de Eetclub.nl website te wijzigen, bewerken, kopiëren of te verspreiden, waaronder maar niet beperkt tot Gegevens van Eetclub.nl en/of gebruikers, de onderliggende technologie en functionaliteit van de Website en de door Eetclub.nl getroffen beveiligingsmaatregelen.
3. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn de volgende activiteiten die worden verricht in verband met de Eetclub.nl website in ieder geval in strijd met de gebruiksvoorwaarden, namelijk activiteiten of gegevens die:
i. een commercieel karakter hebben zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen van Eetclub.nl;
ii. een andere inhoud of strekking hebben dan het culinaire thema van de Website,
iii. persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking stellen
iv. een foto en / of beeltenis van een andere persoon zonder diens toestemming publiek maken;
v. een pornografische, gewelddadige, haatzaaiende of beledigende inhoud hebben;
vi. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Eetclub.nl website en/of de systemen van Eetclub.nl te omzeilen;
vii. het gebruik van de Eetclub.nl website op enige wijze beperken en/of hinderen.
viii. Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
4. Eetclub.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie of materiaal zonder opgave van reden of waarschuwing vooraf van de Eetclub.nl website te verwijderen
5. Eetclub.nl behoudt zich het recht voor om een gebruiker met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Eetclub.nl website, zulks onverminderd het recht van Eetclub.nl om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid/Vrijwaring
1. Aan de samenstelling en inhoud van de Eetclub.nl website wordt de uiterste zorg besteed. Eetclub.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van de Eetclub.nl website. Eetclub.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op de Eetclub.nl website en/of de vorm en de aard van door haar via de Eetclub.nl website aangeboden diensten te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
2. Eetclub.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de content die door Eetclub.nl of door bezoekers op de Eetclub.nl website zijn geplaatst of uit het gebruik van de Eetclub.nl website. Meer in het bijzonder zal Eetclub.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit de onmogelijkheid de Eetclub.nl website te gebruiken of uit het feit dat bepaalde informatie op de Eetclub.nl website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
3. U vrijwaart Eetclub.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van de Eetclub.nl website.

Artikel 7 – Algemeen
1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast. Eetclub.nl adviseert daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien één of meer bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
3. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Eetclub.nl is Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Eetclub.nl zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.
5. In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Eetclub.nl worden overgedragen aan een derde, heeft Eetclub.nl het recht om de content van de Eetclub.nl website, inclusief de door de gebruikers van de Eetclub.nl website verstrekte Gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen.
Contact kun je met ons opnemen via info@eetclub.nl.

Bekijk onze socials!

Blog

Facebook

Instagram

Twitter

Nieuwe mensen ontmoeten?

Al meer dan 36261 mensen doen mee!

Meld je ook aan

Spreekt geen van de oproepen je aan?

 Plaats hier je eigen oproep!

Samenwerken?

samenwerken

We horen graag van je!